jCarousel Examples

Book & Journal


หนังสือเย็บมุงหลังคา
เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา
แบบนี้นิยมใช้เย็บหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ ไม่เกิน 80 หน้า (ไม่สามารถทำให้สันมีความหนาได้) หรือสมุดของนักเรียนนักศึกษา วิธีการก็คือ เอากระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันแล้วพับครึ่ง จากนั้นใช้เครื่องเย็บลวดเย็บตรงแนวพับ 2-3 ตัว

                        
หนังสือเย็บมุงหลังคากระดาษปอนด์                  
หนังสือเย็บมุงหลังคาปกเคลือบยูวี

                        
หนังสือเย็บมุงหลังคากระดาษอาร์ตด้าน             หนังสือเย็บมุงหลังคากระดาษอาร์ตมันปกเคลือบยูวี

                       

หนังสือเย็บมุงหลังคากระดาษอาร์ตการ์ด            หนังสือเย็บมุงหลังคาปกกระดาษพิเศษเข้าเล่มแนวนอน


หนังสือไสกาว

เข้าเล่มแบบไสกาว (ไสสันทากาว)
 เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะเข้าเล่มได้เรียบร้อยสวยงามและราคาถูก เหมาะสำหรับหนังสือเล่มที่มีความหนาระดับหนึ่งประมาณ 70 หน้าขึ้นไป เช่น พ็อคเก็ตบุคส์ ตำรา หรือนิตยสาร การเข้าเล่มแบบนี้กางหนังสือออกได้ไม่เต็มที่ วิธีเข้าเล่มแบบไสกาว เขาจะนำกระดาษที่เรียงหน้าเป็นเล่มแล้ว มาเข้าเครื่องไสด้านข้างให้เป็นขุยก่อนแล้วจึงทากาว และหุ้มด้วยปกหนังสือในที่สุด

                                            

หนังสือไสกาวปกกระดาษพิเศษ                         หนังสือไสกาวกระดาษอาร์ตด้าน            
    

หนังสือไสกาวกระดาษปอนด์ปกมีปีก เคลือบพีวีซีด้าน เคเงิน                  หนังสือไสกาวกระดาษปอนด์ปกเคลือบยูวี

                                       


หนังสือไสกาวกระดาษปอนด์ปกเคลือบพีวีซีด้าน               หนังสือไสกาวปกเคลือบพีวีซีด้าน Spot UV เฉพาะจุด