jCarousel Examples

ร่วมก้าวเดินไปอย่างมั้นคงกับเรา บริษัท เอส โอ ฟูล พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ร่วมงานกับเรา

1. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบกราฟฟิค
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาขั้นตำ่ ม.6 ไม่เกิน ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ หรืองานเลย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และ PC ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR และ PHOTOSHOP และ INDESIGN ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเลย์งาน และจัดทำเพลทได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

2. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาขั้นตำ่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงบส่งกรมสรรพสากรได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานพิมพ์
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาขั้นตำ่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ออฟเซ็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และ PC ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR และ PHOTOSHOP และ INDESIGN ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

4. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาขั้นตำ่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

กราฟิก ดีไซน์

พนักงานสิ่งพิมพ์